Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ. Det finns två ordinarie medlemsmöten, Höstmötet och Vårmötet, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande, eller på annat sätt, ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet ska hållas under november månad och vårmötet ska hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på studentkårens officiella hemsida.

Medlemsmöte HT20

Det ordinarie medlemsmötet för HT20 kommer att äga rum xx/xx 2020. 

Det åligger Höstmötet att:

 • behandla propositioner, motioner och interpellationer,
 • fastställa medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret,
 • fastställa övergripande riktlinjer och mål för SiÖs verksamhet genom verksamhetsplanen,
 • fastställa den ekonomiska ramen för SiÖs verksamhet genom budgetdokumentet,
 • välja vice ordförande för SiÖ,
 • välja ordförande för SiÖs sektioner och utskott,
 • välja ledamöter till valberedningen,
 • välja en auktoriserad ekonomisk revisor,
 • välja en verksamhetsrevisor,
 • vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,
 • fastställa interimistiska fyllnadsval.

Medlemsmöte VT20

Det ordinarie medlemsmötet för VT20 kommer att äga rum onsdagen den 29 april 2020 kl. 15:15.

Det åligger Vårmötet att:

 • behandla inkomna propositioner, motioner och interpellationer,
 • fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
 • fastställa resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår,
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga valda förtroendepersoner,
 • välja ordförande för SiÖ, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • välja ordinarie ledamöter och suppleanter till Kårstyrelsen, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • välja vice ordförande för SiÖs sektioner och utskott, med mandatperiod 1 juli, inneva-rande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,
 • fastställa interimistiska fyllnadsval.

Propositioner

Propositioner är av Kårstyrelsen skrivet förslag till medlemsmöte. Sista dagen för att anslå propositioner på SiÖs officiella hemsida är tjugofem (25) dagar innan det aktuella mötet.

Motioner

Motion är av medlem skrivet förslag till medlemsmöte. Dessa ska lämnas till Kårstyrelsen senast tio (10) dagar innan det aktuella mötet.

Om du vill skicka in en motion gör du det via ett formulär som du hittar HÄR.

Interpellationer

Interpellationer är frågor ställda av medlem eller medlemmar till förtroendevalda inom SiÖ och som ska besvaras under medlemsmötet. Dessa ska lämnas in till Kårstyrelsen senast tio (10) dagar innan det aktuella mötet.

Om du vill skicka in en interpellation gör du det via ett formulär som du hittar HÄR.

Handlingar inför aktuellt medlemsmöte