Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ. Det finns två ordinarie medlemsmöten, Höstmötet och Vårmötet, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande, eller på annat sätt, ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet ska hållas under november månad och vårmötet ska hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på studentkårens officiella hemsida.

Extrainsatt medlemsmöte HT20

Ett extra insatta medlemsmötet kommer att äga rum 30 September 2020. 

Det åligger det extrainsatta medlemsmötet att:

  • fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
  • fastställa resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår,
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga valda förtroendepersoner,
  • göra fyllnadsval av ordinarie ledamöter och suppleanter till Kårstyrelsen, med mandatperiod 1 Oktober, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår.
  • göra fyllnadsval av valberednings samtliga ledamotsplatser

Handlingar inför aktuellt medlemsmöte