Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ. Det finns två ordinarie medlemsmöten, där ett infaller under höstterminen och ett under vårterminen, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande, eller på annat sätt, ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet ska hållas under november månad och vårmötet ska hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på studentkårens officiella hemsida.

Medlemsmöte HT17

Det ordinarie medlemsmötet för HT17 kommer att äga rum den 29 november klockan 15:15 i F229, Hus F, Mittuniversitetet, campus Östersund.

Propositioner

En proposition är ett förslag som kommer från Kårstyrelsen. Inför höstens medlemsmöte ska Kårstyrelsen skicka in en proposition om ny verksamhetsplan för 2018, en proposition om ny budget för 2018, en proposition gällande förslag på medlemsavgift för 2018 och en proposition gällande förslag på auktoriserad ekonomisk revisor. Därtill kan även propositioner tillkomma gällande förslag på ändringar i styrdokument.