Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkåren i Östersunds högsta beslutande organ. Det finns två ordinarie medlemsmöten, Höstmötet och Vårmötet, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet ska hållas under november månad och vårmötet ska hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på studentkårens officiella hemsida.

Extrainsatt medlemsmöte VT19

Ett extrainsatt medlemsmöte utlystes i samband med det ordinarie medlemsmötet VT19 och kommer att äga rum onsdagen den 29 maj 2019 kl. 15:15 i Studenternas hus.

Under mötet kommer följande punkter att behandlas:

 • Verksamhetsberättelse 2018
 • Fastställa resultat- och balansräkning 2018
 • Verksamhetsrevisionsberättelse 2018
 • Ansvarsfrihet för styrelsen 2018
 • Reviderad budget 2019

Medlemsmöte VT19

Det ordinarie medlemsmötet för VT19 kommer att äga rum onsdagen den 24 april 2019 kl. 15:15 i Studenternas hus.

Det åligger Vårmötet att:

 • behandla inkomna propositioner, motioner och interpellationer,
 • fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
 • fastställa resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår,
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga valda förtroendepersoner,
 • välja ordförande för SiÖ, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • välja ordinarie ledamöter och suppleanter till Kårstyrelsen, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • välja vice ordförande för SiÖs sektioner och utskott, med mandatperiod 1 juli, inneva-rande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,
 • fastställa interimistiska fyllnadsval.

Medlemsmöte HT19

Det ordinarie medlemsmötet för HT18 kommer att ägar rum i november.  

Det åligger Höstmötet att:

 • behandla propositioner, motioner och interpellationer,
 • fastställa medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret,
 • fastställa övergripande riktlinjer och mål för SiÖs verksamhet genom verksamhetsplanen,
 • fastställa den ekonomiska ramen för SiÖs verksamhet genom budgetdokumentet,
 • välja vice ordförande för SiÖ,
 • välja ordförande för SiÖs sektioner och utskott,
 • välja ledamöter till valberedningen,
 • välja en auktoriserad ekonomisk revisor,
 • välja en verksamhetsrevisor,
 • vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,
 • fastställa interimistiska fyllnadsval.

Propositioner

Propositioner är av Kårstyrelsen skrivet förslag till medlemsmöte. Sista dagen för att anslå propositioner på SiÖs officiella hemsida är tjugofem (25) dagar innan det aktuella mötet.

Motioner

Motion är av medlem skrivet förslag till medlemsmöte. Dessa ska lämnas till Kårstyrelsen senast tio (10) dagar innan det aktuella mötet.

Om du vill skicka in en motion gör du det via ett formulär som du hittar HÄR.

Interpellationer

Interpellationer är frågor ställda av medlem eller medlemmar till förtroendevalda inom SiÖ och som ska besvaras under medlemsmötet. Dessa ska lämnas in till Kårstyrelsen senast tio (10) dagar innan det aktuella mötet.

Om du vill skicka in en interpellation gör du det via ett formulär som du hittar HÄR.

Övriga möteshandlingar

Till övriga handlingar räknas till exempel verksamhetsberättelsen och årsredovisning.

Möteshandlingar