Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens högsta beslutande organ, mellan medlemsmötena, och det högsta verkställande organet. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Kårstyrelsens främsta uppgift är att arbeta utifrån studentkårens styrdokument och de beslut som har fattats av medlemsmötet. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet är arvoderat och arbetar heltid med kårarbetet.

Kårstyrelsen sammanträder minst en gång i månaden och alla medlemmar i Studentkåren i Östersund har rätt att delta under sammanträdet. Om du vill delta under ett kårstyrelsemöte anmäler du det till presidiet@sko.miun.se. Handlingarna till styrelsens möten kommer upp på denna sida senast 3 dagar innan mötet.


Hilda Månsson
Ordförande
ordforande@sko.miun.se


Ida Andersson
Ledamot
ida.ks@sko.miun.se


Linnéa Hedman
Ledamot
linnea.ks@sko.miun.se


Erik Eriksson
Ledamot
erik.ks@sko.miun.se

Jonas Toresson
Vice ordförande
vice@sko.miun.se


Carl-Johan Ångström
Ledamot
carl-johan.ks@sko.miun.se


Elias Rolén Nystedt
Ledamot
elias.ks@sko.miun.se


Anna Västerbo
Ledamot
anna.ks@sko.miun.se

Möteshandlingar