Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ. Det finns två ordinarie medlemsmöten, Höstmötet och Vårmötet, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande, eller på annat sätt, ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet ska hållas under november månad och vårmötet ska hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på studentkårens officiella hemsida.

Medlemsmöte HT20

Det ordinarie medlemsmötet för HT20 kommer att äga rum 25 november 2020 kl 15.15. 

Det åligger höstens medlemsmöte att:

 • behandla propositioner, motioner och interpellationer
 • fastställa medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret
 • fastställa verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 • fastställa budget för det kommande verksamhetsåret
 • välja vice ordförande för SiÖ
 • välja ledamöter till valberedningen
 • välja en auktoriserad ekonomisk revisor
 • välja en verksamhetsrevisor
 • vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter
 • vid behov besluta om medlemskap för SiÖ i andra organisationer
 • i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i stadgan

Handlingar inför aktuellt medlemsmöte