Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ. Det finns två ordinarie medlemsmöten, Höstmötet och Vårmötet, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande, eller på annat sätt, ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet ska hållas under november månad och vårmötet ska hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på studentkårens officiella hemsida.

Medlemsmöte VT21

Det ordinarie medlemsmötet för VT21 kommer att äga rum 28 April 2021 kl 15.15. 

Det åligger vårens medlemsmöte att:

 • behandla inkomna propositioner, motioner och interpellationer,
 • fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
 • fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om disposition av resultat för föregående
 • verksamhetsår,
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår,
 • välja ordförande för SiÖ, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni
 • kommande verksamhetsår,
 • välja ordinarie ledamöter och suppleanter till kårstyrelsen, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,
 • vid behov besluta om medlemskap för SiÖ i andra organisationer,
 • i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i denna stadga.


Handlingar inför aktuellt medlemsmöte