Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ. Det finns två ordinarie medlemsmöten, Höstmötet och Vårmötet, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande, eller på annat sätt, ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet ska hållas under november månad och vårmötet ska hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på studentkårens officiella hemsida.

Medlemsmöte VT22

Det ordinarie medlemsmötet för VT22 kommer att äga rum 27 april 2022 kl 15.15. 

Det åligger Vårmötet att:
a. behandla inkomna propositioner, motioner och interpellationer,
b. fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
c. fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om disposition av resultat för
föregående verksamhetsår,
d. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår,
e. välja ordförande för SiÖ, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30
juni kommande verksamhetsår.
f. välja ordinarie ledamöter och suppleanter till kårstyrelsen, med mandatperiod 1 juli,
innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
g. vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,
h. vid behov besluta om medlemskap för SiÖ i andra organisationer,
i. i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i denna stadga.

Handlingar till Vårmötet 2022

08. Föredragningslista Medlemsmöte 2022-04-27.pdf

09. Arbetsordning Medlemsmöte.pdf

Bilaga P1A-2.pdf

Bilaga P1B-2.pdf

Proposition 1 – Revidering av stadgar.pdf

Proposition 2 – Revidering av Åsiktsdokument.pdf

Verksamhetsberättelse 2021.pdf

Årsredovisning Studentkåren i Östersund 2021.pdf

Åsiktsdokument 2022.pdf

Verksamhetsrevisionsberättelse 2021.pdf

17a Proposition 1 revidering av stadgar.pdf

17b proposition 2 Revidering av Åsiktsdokument.pdf

18a Motion 1 – Spark.pdf

18b Motion 2 – Spark.pdf

18c Motion 3 – Spark.pdf

18d Motion 4 – Spark.pdf

18e Motion 5 – Spark.pdf

19a. Interpellation 1 – Spark.pdf

19b. Interpellation 2 – Spark.pdf

19c. interpellation 3 – Spark.pdf

19d. Interpellation 4 – Spark.pdf

19e Interpellation 5 – Spark.pdf

19f. Interpellation 6 – Spark.pdf

Sammanställning av inkomna nomineringar.pdf