Personuppgiftshantering

Studentkåren i Östersund hanterar dina personuppgifter i sitt medlemsregister i form av personnummer, namn och e-post. Dessa uppgifter, får vi från dig och vi är skyldiga enligt lag att ha ett medlemsregister och att vårda det. Dessa uppgifter är nödvändiga för att du ska kunna bli medlem och erhålla de rättigheter och förmåner som detta innebär och för att vi skall kunna informera dig om dina föreningsdemokratiska rättigheter. Om du inte vill ge oss dessa uppgifter kan du inte heller bli medlem.

I det fall du har skyddad identitet kan du alltid kontakta gdpr@sko.miun.se och få hjälp att bli medlem och registrerad i separat register.

Vi följer i alla led gällande lagstiftning. Vår rättsliga grund att hantera personuppgifter kommer från att vi har ett uppdrag av allmänt intresse (artikel 6.1 e)  då vi är en verksamhet reglerad i lag och förordning.

Dina uppgifter sparas så länge vi har kårstatus (treårsförordnanden) plus ett år eftersom vi måste kunna visa vårt medlemsregister om Mittuniversitetet så begär.

Uppgifter om ditt medlemskap skickas till Mittuniversitetet för att trycka på Miun-kortet och för detta har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med Mittuniversitetet samt kan komma att göra det i enlighet med lagkrav på att kontrollera din studentstatus.  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Uppgifterna kan komma att lagras i molntjänster baserade i tredje land.

Personuppgiftsansvarig är Studentkåren i Östersund, Mittuniversitetet 83125 ÖSTERSUND, organisationsnummer 892001-3805. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på gdpr@sko.miun.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.