Kårens historia

Mycket har hänt under kårens historia. Här finns delar av den från 1971 till idag... vet du om något som skulle berika denna berättelse som vi missat här? Maila karen@sko.miun.se

1971

Den 6 september 1971 betalades den första medlemsavgiften in till kåren i Östersund, med det då skarpt klingande namnet; Socialhögskolan i Östersund Studentkår.
Kåravgiften var under denna tid helt frivillig, då kårmedlemskap inte fastställdes som obligatoriskt av riksdagen förrän 1983  (ett obligatorium som sträckte sig till den 1 juli 2010).

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
10 kronor för en termin

1972

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
30 kr

1973

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
30 kr för en termin

1974

Kårmedlemmar kan, under hösten, följa med på två bussturer. Den ena går till Bydalen för bärplockning och fjällklättring. Den andra går till Trondheim.

Kåren erbjuder även kurs i gammaldans och det planeras dessutom för gammalpolska till gamla västjämtska spelmanslåtar.

Hyran för en normal studentlägenhet ligger på mellan 300-500 kr/månad.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
30 kr för en termin

1975

För terminsavgiften i kåren får du tillgång till kårhuset och du får även skoltidningen Provisoriet som utkommer med 6 nummer/år. Resten av avgiften går till papper och frimärken. Ingen av kårens funktionärer är avlönade.

Kårens högsta beslutande organ är Kårfullmäktige. Det består av valda representanter från de olika klasserna och studiegrupperna. Grupperna väljer en representant per påbörjat 20-tal studenter. Fullmäktige samlas underfär en gång i månaden på kårhuset. Fullmäktige väljer på aktuellt årsmötet: kårstyrelse, ubildningsutskott, studiesocialt utskott, redaktionsutskott och representanter till lärarråd, skolans styrelse och utbildnngsnämnden.

Kårstyrelsen har en samordnande funktion samt sköter ekonomin och löpande ärenden av olika slag. Den är mellan fullmäktigemötena huvudansvar för kårens verksamhet. Styrelsen svarar också för en oregelbunden utkommande informationsbulletin.

Utskotten svarar för arbetet inom sina respektive områden.

Kåren, i sin nuvarande form, har bara arbetat i två terminer men erfarenheterna visar redan att om vi tillsammans ställer upp och jobbar för att påverka och förändra vår utbildning och vår situation på skolan har vi stora möjligheter att lyckas.

Kårhuset drivs av grundkursgrupper som ansvarar att huset är öppet för eleverna på måndagar, onsdagar och fredagar. Övriga dagar ska huset vara tillgängligt för andra grupper att abonnera för möten eller samkväm. Musikforum har fått tillgång att låna huset två kvällar i veckan för övning och repetitioner och för detta har de lovat att spela "diskotek" två kvällar i månaden.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
10 personer

Kostnad för medlemskap:
30 kr för en termin

1976

Kårstyrelsen föreslår en höjning av inskrivningsavgiften från 30 kr till 50 kr och kåravgiften från 30 kr till 60 kr. Anledningen till förslaget är att kostnaderna för fotolegitimationer, provisoriet och introduktionsveckan och stigit kraftigt. 

Kostnaden/fotolegitimation är 31.80. Beräknad kostnad för introduktionsveckan är 2124 kr och fasta kostnader för kårhuset uppgår till 25.500 kr. 

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
60 kronor för en termin

1977

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1978

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1979

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1980

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1981

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1982

Uppgift saknas

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1983

Kårstyrelsens verksamhet består huvudsakligen av elevservice, tryckning av uppsatsarbeten och projektarbete, försäljning av skoltröjor, skrivningsfrågor och bostadsförmedling. Denna verksamhet sker huvudsakligen i kårexpeditionen i kårhuset.

Kårstyrelsen hade under året 23 protokollförda styrelsemöten.

Redax skapas vilket är redaktionsutskottet som ansvarar för utgivningen av Studentkårens tidning - Provisoriet, vilken ska ge de studerande vid Högskolan information.

Man har anordnat temadagar i ämnen som missbruk och datorn i samhället.

Kårhusutskottet har i år anordnat nio tillställningar, bl a dans till levande musik och musikaftnar, alla med öl- och vintillstånd.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
10 st

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1984

Kåren har kämpat med underskott i resultatet som enkelt förklarat berott på lägre intäkter och högre kostnader och man har satt in flera åtgärder för att få kåren på fötter igen. Under samma år har man haft förhållandevis hög personalomsättning

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1985

Årets resultat innebar ett överskott och det kan förklaras med en utökad nöjesverksamhet, ett ökat kostnadsmedvetande och en förbättrad kontroll och styrning av verksamheten. 

Studentkårens utskotts- och kommitéverksamhet låg under vårterminen något i träda. Detta pga genomgripande förändringar i organisationen.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1986

Från den 1 januari övertog studentkåren rätten att driva restaurangverksamhet i Högskolans lokaler på Rådhusgatan. Målsättningen har varit att servera lunch och tillhandahålla fika till humana priser (studentpriser). Ett restaurangutskott har bildats för att, tillsammans med restaurangens personal, sköta både det dagliga men även det mer långsiktiga arbetet.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1987

Hösten 1987 flyttade restaurangen in i nya lokaler på högskolan och fick namnet Cultum.

De utskott som är verksamma är:

 • Förvaltningsutskottet
 • Socialutskottet
 • Bostadsutskottet
 • Utbildningsutskottet
 • Informationsutskottet
 • Festmästeriet

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1988

Nytt för i år är att ordförande är heltidsarvoderad. Restaurangen gick för första året sen övertaget med vinst.

Utskotten har utökats med:

 • Kårhusprojektutskottet
 • Spexet
 • Internationella utskottet

Kårhusprojektutskottet håller kontakt med kommun, landsting och byggnadsstyrelsen angående ett nytt kårhus. Aktuellt alternativ till kårhus är för närvarande Gamla Tingshuset.

Gänget i utskottet Spexet har, i sann studentikos anda, framfört det traditionella studentspexet på Storsjöteatern i maj.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1989

Kårens närradiostation, Radio Student, har upphört i februari-89.

Kårhusprojektutskottets arbete har resulterat i följande:

 • att administration och studenthälsa flyttar in i Gamla Tingshuset under våren 1990.
 • att apoteket Hjortens laboratorielokaler vid hamnen blir nytt kårhus.
 • täta kontakter med Östersunds Kommun
 • ett studiebesök hos Sundsvalls Studentkår i syfte att studera deras kårhusprojekt.
 • bildandet av en referensgrupp som ska backa upp en kårhusgeneral.

1989 var ett mycket bra år för Festmästeriet. Ett stort antal aktiviteter var utsålda och man har utvecklat verksamheten med söndagscafé, filmvisning och dartkvällar med matservering.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1990

Under hösten flyttade kårexpedition, administration och studenthälsa till nya lokaler i Gamla Tingshuset. Kvar på Norra Gröngatan finns endast festverksamheten som sköts av utskottet Festmästeriet och de har restaurerat samt byggt om i lokalerna för att bättre kunna utnyttja lokalytan.

Kårhusgruppen arbetar vidare med objektet som är beläget i hamnen i Apotek Hjortens före detta lager. Man har arbetat intensivt med att marknadsföra projektet och lösa finansieringsfrågan och totalt 5,5 miljoner har samlats ihop till byggnationen.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
13 st, huvuddelen arbetar i restaurangen.

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1991

Östersunds Kommun beslutar, att i egen regi, uppföra kårhuset och därmed ta alla byggkostnader. Beslutet gjorde att planerad byggstart försenades från våren 1991 till mars/april 1992.

Högskolan fyllde 20 år i oktober och studentkåren samarbetade med högskolan för att medborgarna i Östersund skulle få ett smakfullt program att bita i. Studentkåren hade, under oktober månad, ett tält uppsatt utanför kårhuset för servering av mat och dryck till allmänheten.

Antal medlemmar:
1761 st

Antal anställda:
13 st, huvuddelen arbetar i restaurangen.

Kostnad för medlemskap:
241 kr för en termin

1992

Verksamhetsåret har haft en positiv resultatutveckling och åren 1991 och 1992 kan sägas vara den ekonomiska basen för studentkårens fortsatta utveckling under 90-talet.

I september startade Studentkåren upp sitt dotterbolag Östersunds Studenters Kårhus Aktiebolag. Avsikten var att bolaget skulle få tid att finna arbetsrutiner, inre organisationsform samt att bolaget till viss del skulle kunna egenfinansiera kostnaderna för drift och somliga investeringar innan verksamheten påbörjas i de nya lokalerna i Östersunds hamn. 

En förändring för studenthälsan genomfördes under året då Riksdagen beslutade att huvudmannaskapet för studerandehälsovården skulle övergå från studentkåren till den statliga högskoleenheten på orten. 

Diskussioner förs i Regeringen kring ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet  

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
241 kr för en termin

1993

Året inleddes med invigning av det nya kårhuset i Östersunds hamn. Ungefär samtidigt revs även det gamla kårhuset, till glädje för Byggnadsstyrelsen men till sorg för alla som upplevt den speciella karaktär som huset onekligen besatt.

Under året har även två andra händelser inträffat vilka kommer att få stort inflytande på organisationen på sikt:

 • Riksdagen beslutade under våren att avskaffa kårobligatoriet, dvs skyldigheten för studerande vid statlig högskoleenhet att tillhöra en studentkår från och med andra halvåret av 1995.
 • Från och med andra halvåret 1993 uppgick Högskolan i Östersund tillsammans med Högskolan i Sundsvall/Härnösand i den nybildade Mitthögskolan.

Under hösten 1993 startade den sen länge planerade verksamheten Studentbokhandeln upp. Målet är att ge studenterna ett ytterligare alternativ vid anskaffning av kurslitteratur och för att försöka bredda verksamheten inför avskaffande av obligatoriet. De lokaler som 

Studentkåren disponerar i Gamla Tingshuset innebär dock ett hinder för verksamhetens framtida expansion.

Studentradion, som legat i träda sedan 1988/89, börjar åter sända under året.

Antal medlemmar:
Ingen uppgift

Antal anställda:
Ingen uppgift

Kostnad för medlemskap:
241 kr för en termin

1994

Två, för Studentkåren, viktiga framtidsfrågor avgjordes under 1995.

 • Avvecklingen av kårobligatoriet och Högskolans framtida lokalisering. Det beslut om avveckling av kårobligatoriet som tidigare fattats, revs upp vilket innebär att obligatoriet blir kvar. Studentkåren gick nu mot sin tidigare ståndpunkt och valde att bli förespråkare för ett bibehållande av obligatoriet.
 • Frågan om Högskolans placering kom under året till en lösning. Studentkåren var nöjd med beslutet att ta delar av Norrlands Artilleriregemente, A4, i bruk för Högskolans fortsatta expansion.

Under året har Studentkåren utfört en undersökning på uppdrag av Östersunds Kommun som ska ge förslag på hur Östersund ska få Sveriges bästa studentboende.

Studentradion expanderade kraftigt under året från att börja med 1 sändningstimmar i veckan till att avsluta året med 23 sändningstimmar/vecka.

Detta år bildades en UFO-klubb under Studentkåren med syftet att öka kunskapen om Unidentified Flying Objects och universum i stort. 

Antal medlemmar:
2504 st

Antal anställda:
18 st

Kostnad för medlemskap:
241 kr för en termin

1995

Två händelser har, framför andra, präglat verksamhetsåret:

 • Det så kallade CSN-kortet, som gav studenter rabatt på resande, avskaffades. SFS - Sveriges Förenade Studentkårer, introducerade därför, efter förhandlingar med reseföretagen, under hösten en nationell legitimation med olika förmåner knutna till kortet.
 • Vårdhögskolans studenter blev, från 1 juli-95 , fullvärdiga medlemmar i Studentkåren i samband med att Mitthögskolan och Vårdhögskolan gick samman.  

Under hösten bytte Studentradion namn till FM96 och ökade sändningstiden till 65 timmar/vecka i avsikt att fylla platsen efter Fjällradion i Östersunds eter.

Efter några års uppehåll uppfördes återigen ett större studentspex i Östersund. I april hade “Astors Ostron” premiär på Gamla Teatern och en spexensemble på cirka 70 personer framförde sammanlagt tre välbesökta föreställningar. 

Café Bunkern etableras under hösten i Mittuniversitetets lokaler på fd A4-området. Café Bunkern utgör en uppskattad service till personal och studenter vid SHV-institutionen och är en viktig intäktskälla för enheten. 

Årets underskott uppgår till drygt 295000 kr.Tidigare års positiva resultatutveckling har brutits och trots en ökning av omsättningen så har resultatet sjunkit kraftigt jämfört med 1993 och 1994 vilket är oroväckande inför framtiden. Studentkåren måste bli betydligt mer kostnadseffektiva och se över sina rutiner inom det ekonomiska området. 

Antal medlemmar:
3056 st

Antal anställda:
4 st i kårexpeditionen

Kostnad för medlemskap:
250 kr för en termin

1996

Verksamhetsåret har framför allt präglats av den turbulens som uppkom i samband med att förutvarande administrativ chef hastigt lämnade sin anställning och den medelsbrist som uppkom under sommarperioden

Samtliga enheter lider svårt av högskolans lokalmässiga splittring, inte minst ekonomiskt, eftersom lokalmässigt splittrad verksamhet leder till en minskad efterfrågan och högre kostnader vid försöka att möta detta.

Kårexpeditionen löser, i augusti, lokalproblem för denna enhet genom att flytta in i fd undervisningslokaler ovan högskolan. Som kuriosa kan nämnas att kårexpeditionen nu befinner sig på samma plats som det gamla kårhuset stod på.

Antal medlemmar:
3516 st

Antal anställda:
Ingen uppgift

Kostnad för medlemskap:
250 kr för en termin

1997

Årets överskott uppgår till 689 073 kr. Efter tre förlustår har trenden vänts och Studentkåren i Östersund producerar återigen överskott. Studentkåren har haft ett mycket besvärligt år, där centrala organ tidvis upphört att fungera. Trots detta har återhämtning och nyorientering varit möjlig att genomföra, vilket är ett bevis för att själva kärnan är frisk och väl värd att våra inför framtiden.

Studentkårens behov att samla reserver inför en planerad flytt till Campus Östersund någon gång på 2000-talet är stort, varför en fortsatt intensiv bevakning av kostnadsutvecklingen är av nöden. Detta måste kombineras med en försiktig och genomtänkt strategi att återvinna organisationens förtroende hos medlemmar, anställda och omvärld.

På koncernnivå ser bilden något mörkare ut inför framtiden, då dotterbolaget inte förmår bära sina löpande kostnader för verksamheten i Östersunds hamn och oklarheter råder om husets framtid. 

Studentbokhandeln avvecklades i februari 1997 pga bristande lönsamhet.

Campusprojektet - ett projekt som belyser studenternas krav på ett Campus i Östersund och som drivs delvis av Studentkåren.

Antal medlemmar:
3702 st

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
260 kr för en termin

1998

Ingen uppgift

Antal medlemmar:
3694 st

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

1999

Studentkårens behov av att samla reserver inför en planerad flytt till Campus Östersund hösten 2020 är fortsatt stort varför en intensiv bevakning av kostnadsutvecklingen är av nöden. Även möjligheten av kommande organisatoriska och verksamhetsmässiga osäkerhetstillstånd måste vägas in, då man överväger kraven på organisationens avkastning. Samtidigt har Studentkåren, som alltid, ett behov av en konsekvent strategi för att bibehålla organisationens förtroende hos medlemmar, anställda och omvärld. Detta genom en utåtriktad och stabil verksamhet som förmår väcka intresse. 

Antal medlemmar:
3764 st

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

2000

I augusti öppnades Oscars Mat och Café i Studenternas Hus där man erbjuder dagens rätt, smörgåsar och bakverk.

Efter de tre tunga förluståren 1994-1996 och det partiella organisatoriska sammanbrottet 1997 har organisationen stabiliserat sig, men uppvisar i år ett svagt resultat.
Det finns tre förklaringar till detta:

 • Studentkåren tappar medlemmar pga en lägre tillströmning av studenter till högskolan. Detta påverkar medlemsintäkter och konsumtion av varor och tjänster.
 • Flytten till Campus Östersund nödvändiggjorde investeringar i lokalen och i maskinparken.
 • Personalkostnader svarar för en betydande del av kostnaderna i organisationen.Trots flytt till nya lokaler är verksamheten fortfarande utspridd och drar därför större personalkostnader.

Den framtida verksamheten är höljd i dunkel, då många frågor som direkt berör organisationen och dess medlemmar inte är avgjorda. Detta medför, tillsammans med 2000 års svaga resultat att en beredskap för rationaliseringar måste upprätthållas, samtidigt som satsningar på att locka intresse och efterfrågan på organisationernas verksamhet, måste vara väl övertänkta och präglas av sunt ekonomiskt tänkande.

På koncernnivå förstärks bilden, då dotterbolaget inte förmår bära sina löpande kostnader för verksamheten i Östersunds hamn. Under året har 163 500 kr utgivits som bidrag till dotterbolaget.   

Studentkåren i Östersund kunde under året åter samla många av de verksamheter man bedriver i en och samma lokal. Från Studium flyttades kopieringsverksamhet, medlemsregister och administration. Från lokalerna på Gamla Tingshuset flyttades Studenthälsa och den studerandefacklinga delen, med ordförande och utskottsverksamheter. Centralt på Campus Östersund iordningställdes funktionella lokaler i en före detta matsal, som har fått benämningen Studenternas Hus. Invigning skedde i september månad av Oscars Mat och Café.

Antal medlemmar:
3694 st

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

2001

Oscars Mat och Café i Studenternas Hus erbjuder, från hösten 2001, även öl vin och sprit.

Årets underskott uppgår till -196 277 kr och återigen uppvisar kåren alltså ett svagt ekonomiskt resultat.
Det finns tre förklaringar till detta:

 • Studentkåren tappar medlemmar pga en lägre tillströmning av studenter till högskolan. Detta påverkar medlemsintäkter och konsumtion av varor och tjänster.
 • Personalkostnader svarar för en betydande del av kostnaderna i organisationen.Trots flytt till nya lokaler är verksamheten fortfarande utspridd och drar därför större personalkostnader än vad som hade varit fallet med en mer samlad lokalisering.
 • Dotterbolagets ekonomi fortsätter att utveckla sig negativt.

Antal medlemmar:
3592 st

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

2002

2002 var i stort ett bra år för Studentkåren i Östersund. SiÖ stärkte sin roll i synnerhet inom högskolan men även inom kommunen och länet. Internt genomfördes en stärkande process i och med att de nya stadgarna arbetades fram och togs i bruk samtidigt som arbetet med att avveckla den tyngande aktiebolagsstrukturen som kårhusverksamheten dragits med. Den nya kårhusstrukturen är avsedd att ge studentkåren större flexibilitet i sina handlingar och ger ett starkare ekonomiskt styrsystem.

Restaurangverksamheten på Campus har stärkt sin marknadsandel och drivkraften är stor hos restaurangchef och anställda att hela tiden förbättra verksamheten och dess lönsamhet. Engagemangsproblemen inom kåren finns till stor del kvar men det är styrelsens övertygelse att informationsarbetet skall fortsätta som tidigare och att arbetet med att öppna upp vägarna in i kårens olika verksamheter måste förstärkas och prioriteras.

Årets underskott uppgår till -189 790 kr. Studentkåren uppvisar återigen ett svagt ekonomiskt resultat, i paritet med föregående års resultat.
Det finns tre förklaringar till detta:

 • Studentkåren tappar medlemmar pga en lägre tillströmning av studenter till högskolan. Detta påverkar medlemsintäkter och konsumtion av varor och tjänster.
 • Personalkostnader svarar för en betydande del av kostnaderna i organisationen.Trots flytt till nya lokaler är verksamheten fortfarande utspridd och drar därför större personalkostnader än vad som hade varit fallet med en mer samlad lokalisering.
 • Dotterbolagets ekonomi fortsätter att utveckla sig negativt.

På koncernnivå förstärks bilden, då dotterbolaget inte förmår bära sina löpande kostnader för verksamheten i Östersunds hamn. Under året har 177 134 kronor utgivits som bidrag till dotterbolaget. Föregående år 255 000 kr. 

Från 1986 har Studentkåren drivit restaurangverkssamhet i Högskolans lokaler på Rådhusgatan men i takt med att Mitthögskolan flyttat sin verksamhet till Campus Östersund har verksamheten bantats ned, för att fr o m hösten 2002, i stort sett, endast vara ett produktionskök för Oscars Mat och Café och för Café Bunkern.

I samband med Kårhusets stängning återkom Festmästeriet organisatoriskt till Studentkåren, efter 10 år bortavaro. Utskottet arrangerar fester och under senare delen av året anställdes en kårhusgeneral. 

Kårhuset hade sin sista fest den 2 mars.

Antal medlemmar:
3256 st

Antal anställda:
16 st

Kostnad för medlemskap:
Uppgift saknas

2003

Café Bunkern avvecklades med anledning av ett minskat kundunderlag.

Kårens underskott uppgår till -531 832 kr. Detta pga kårhusverksamheten, lokalmässig splittring och sjunkande medlemsantal.

I februari öppnade åter Kårhuset, nu i Studentkårens regi, i hamnen igen och förväntningarna var höga! Öppningshelgen var bra med många besökande men därefter har antal minskat och i maj tog kårstyrelsen ett beslut om att stänga kårhuset pga de ekonomiska problemen. Kårfullmäktige valde dock att riva upp detta beslut och beslutade istället att kårhusverksamheten skulle fortsätta under höstterminen och en arbetsgrupp tillsattes för att arbeta för ett nollresultat. När anställningen för Kårhusgeneralen gick ut i oktober, valdes att inte tillsätta någon ny general för att minska på kostnaderna. Verksamhetens ekonomi är fortfarande dålig, beslut har dock tagits om att fortsätta verksamheten under våren med förhoppning om en vändning av det ekonomiska utfallet.

Kårhuset har varit en fråga som under året tagit oproportionellt mycket tid från presidiet, kårstyrelsen, kårfullmäktige, restaurangchefen samt administrativ chef. 

I samband med att Kårhuset har varit uppe för diskussion i så stor omfattning har tanken om ett Kårhus på Campus varit en stor parallell diskussion under året. Tanken att kunna bedriva en liknande verksamhet uppe på Campus som Kårhusverksamheten i hamnen har länge varit aktuell inom Studentkåren. Tanken har varit att ta fram en bra mötesplats för studenterna på Campus. För att se över om en sådan flytt skulle vara möjlig tog Kårfullmäktige i april beslut på att utreda frågan om Kårhus På Campus. Styrelsen tillsatte en utredare som tillsammans med sin klasskamrat har arbetat med projektet. Beslut i frågan kommer att tas under början av 2004.

Forskarstuderande vid Mittuniversitetet har efterfrågat ett nära samarbete med Studentkåren och framfört vilja att starta upp en doktorandförening. Arbetet har fortskridit och formen för arbetet har så smått tagit form. 

Mecenat har haft problem att leverera kort så Studentkåren har tagit beslut att använda sig av både Mecenatkortet och Studentkortet AB. Studenterna får själva välja vilket företag de vill anlita för sin studentlegitimation.

Under året har Studentkåren tillsammans med Mitthögskolans övriga fyra kårer diskuterat ett gemensamt medlemssystem. Syftet med detta är att vi på samtliga kåren ska kunna registrera studenter och kunna skriva ut intyg åt dem. Det är en kvalitets- och serviceutveckling för samtliga studenter. Förhoppningen är att Mitthögskolans förenade studentkårer kan enas om ett system under 2004. 

Antal medlemmar:
3220 st

Antal anställda:
14 st

Kostnad för medlemskap:
280 kr för en termin för heltidsstuderande

280 kr för en termin för heltidsstuderande
180kr för en termin för deltids- och distansstuderande.

2004

Nya stadgar för Studentkåren i Östersund antogs vid kårfullmäktiges sammanträde den 20 december 2004. Förändringarna innebär bland annat att fullmäktigt ersätts med medlemsmöten som det högsta beslutande organet och att styrelsen utökas med fyra platser. I stadgarna finns även utrymme för fristående studentföreningar att bilda sektioner under kåren om de så önskar.

Kårhuset i hamnen lämnades tillbaka till kommunen i oktober efter att under sommaren hyrts ut till restaurang Marité för att täcka delar av de kostnader som belastat kårens ekonomi under våren. Att driva kårhuset med vinst har visat sig svårt och intresset från studenter att vilja arbeta ideellt har varit svalt. Det har även varit svårt att kunna konkurrera med Östersunds övriga uteliv. Kårhuset, med en kapacitet att ta emot 300 personer, har haft 50-150 besökande två dagar i veckan. Arbetet har slitit hårt på både ideellt engagerade, anställda och förtroendevalda. En tråkig konsekvens av nedläggningen av kårhuset är att utskottet “festmästeriet” försvann.

Det bolag som före 2002 drev kårhuset i hamnen, Östersunds studenters kårhus AB, avslutades under 2004.

Efter kårhusets nedläggning har pubar, sittningar och konserter anordnats i Studenternas hus på restaurang Oscars. Utskottet “Kult” har fortsatt att arrangera “sopptorsdag” med ett ökat antal besökande.

Under sommaren byggdes övervåningen om för att ge utökat utrymme för restaurangdelen under lunchtid och kvällar. Det s.k. loftet var även tänkt att fungera som mötes/konferensutrymme för studentföreningar och kåren. Tyvärr har utrymmet inte kunnat användas p.g.a. problem att hitta rätt lösning för utrymning vid brand. Frågan kommer förhoppningsvis att få sin lösning under våren 2005.

Projektet “Kårhus på Campus” presenterade i slutet av 2004 flera olika lokallösningar för ett kårhus på campusområdet. Då verksamheten slagit väl ut på studenternas hus anses frågan fått sin lösning. Verksamheten kommer att utvecklas och utvärderas under 2005.

Antal medlemmar:
3095 st

Antal anställda:
16 st

Kostnad för medlemskap:
280 kr för en termin för heltidsstuderande
180 kr för en termin för deltids- och distansstuderande

2005

Kårfullmäktige ersätts från 2005 med öppna medlemsmöten. Medlemsmötet väljer Kårstyrelse och ordföranden, fattar beslut av övergripande karaktär såsom policyfrågor, budget och val av studierepresentanter till universitetets beslutande organ samt till vissa planerande organ. Medlemsmöten hålls vid minst två gånger per år.

1 januari 2005 stängdes Restaurang R17. Restaurang Cultum återinvigdes i Centrumhuset på Campus Östersund.

Detta var det år då Studentkåren i Östersund för sista året bedrev studenthälsovården. En heltidsanställd sköterska, en kurator på 25% och en läkare på 9 timmar/månad sades upp vid årsskiftet. Mittuniversitetet köper efter årsskiftet studenthälsovårdstjänsten av Medicindirekt/Commodia.

Studentkårens nya organisation möjliggjorde för tidigare fristående studentföreningar och nya verksamheter att bedriva verksamheten i Studentkårens organisation i sektionsform. Sektionerna är i princip jämställda med Studentkårens utskott. Som den första sektionen beviljades Doktorandsektionen inträde till vårmötet.

Studentkåren knyter stora förhoppningar till att sektioner skall bidra till att studenterna i Östersund ges bästa möjliga förutsättningar för inflytande, medbestämmande och sociala aktiviteter.

Kulturutskottet Kult har även 2005 dominerat torsdagarna i Studenternas Hus där de i samråd med restaurangchefen har anordnat soppkvällar med pub och liveframträdanden. 150-200 studenter har varje vecka besökt Kults soppkvällar. Kulturutskottet anordnade i maj 2005 en välbesökt Vårfestival på Campus

Studentkårens hemsida har under årets sista månader omarbetats av en konsult i syfte att skapa en sida som är enklare att navigera på och som lockar fler besökare. Sidan var vid årets slut inte publicerad.

Stora ombyggnader har skett under året i Studenternas Hus (hus I på Campus). Bland annat har det så kallade “loftet” tagits i bruk. Studenternas Hus inhyser Oscars mat & café samt kontor för Studentkårens anställda, utskott och sektioner. Studenternas Hus är ett koncept som Studentkåren i Östersund vill vidareutveckla och detta arbete påbörjades under 2005. På kvällstid har restaurangen i samarbete med utskotten och studenter arrangerat pubar och sittningar. Under årets senare del ägnades mycket tid åt att planera och genomföra interna flyttar i huset som möjliggjorts i och med Studenthälsans omorganisation. Detta resulterade i att kårens anställda samlas på bottenplan medan utskott, sektioner och studentorganisationer får sin arbetsplatser på övervåningen (loftet). 

Det är Studentkåren i Östersunds ståndpunkt att universitetet bör ta större ansvar än tidigare i frågan om att anordna examenshögtid för studenterna. Detta har framförts på MittÖs möten, på MUFS möten samt direkt till universitetets studentserviceavdelning. Då ingen tydlig ansvarsfördelning fanns valde kåren trots allt att planera och genomföra en högtid i samarbete med studentprästen. Den genomfördes i Stora kyrkan i januari 2006, men en stor del av planeringsarbetet skedde under 2005. 94 studenter var anmälda till högtiden och kyrkan besöktes dessutom av deras anhöriga och vänner.  

I syfte att skapa traditioner på Campus anordnades ett luciafirande på luciamorgonen den 13 december i G-husets ljushall. Studentkåren var arrangör och kårens restaurang Cultum samt Östersunds kommun bidrog med arbetskraft och ekonomiska medlem till genomförandet. Länets lucia underhöll och studenterna bjöds på lussefika. Uppskattningsvis 300 personer fikade och såg luciatåget. 

Antal medlemmar:
3434 st

Antal anställda:
23 st

Kostnad för medlemskap:
300 kr för en termin för heltidsstuderande
200 kr för en termin för deltids- och distansstuderande

2006

2006 fyllde Studentkåren i Östersund som organisation 35 år.  Detta firades med en festival som kåren anordnade där bland annat Nationalteatern medverkade. Trots en kylig kväll, så var festivalen välbesökt. 

Studentkören återstartade sin verksamhet under våren 2006. Studentkören har varit aktiva vid gemensamma utskottsmöten och har även sjungit vid Våreldfesten, Lucia och under Kults sopptorsdagar.

Under 2006 har kåren antagit två vägledande policydokument för Studentkåren i Östersund. Det är en alkohol- och drogpolicy samt en nollingspolicy.

Under 2006 har presidiet haft kontakt med cirka 30 studenter som har önskat att få vägledning, hjälp med att reda ut problem med universitetet. Det har varit allt ifrån anklagelser som fusk till att schema inte har kommit ut i tid. Viktiga saker som påverkar en enskild students vardag alternativt en grupp studenters vardag. Ärendena har gått att lösa på ett eller annat sätt.

Antal medlemmar:
3 087 st 

Antal anställda:
18 st

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2007

Antalet medlemmar har återigen minskat, efter den tillfälliga ökningen under 2005. Detta drabbar Studentkåren i Östersund dubbelt, eftersom inte endast medlemsintäkterna sjunker, utan även intäkterna i restauranger, kopieringsmaskiner mm.

 I mars så lanserades den nya versionen av www.sko.miun.se, en lätt navigerade hemsida med mycket och bra information till studenterna och övriga. Kåren har även tryckt upp en ny banderoll och nya profilkläder som användes vid introperioden under hösten. Dessa profilkläder har använts då kåren har stått bakom något arrangemang.

Antal medlemmar:
2960 st

Antal anställda:
18 st

Kostnad för medlemskap:
300 kr för en termin för heltidsstuderande
200 kr för en termin för deltids- och distansstuderande.

2008

2008 var ett spännande år för Studentkåren i Östersund. Många samarbeten har stärkts medan andra har diskuterats. Mittuniversitetet tillsatte en ny rektor samtidigt som det var personalförändringar inom Studentkåren. Året började med en minimal kårstyrelse men kom snabbt på fötter och under hösten startades sektionen för THU. Många av de sociala aktiviteterna som genomförts har varit välbesökta, framför allt de tre stora sittningar som arrangerades samt de traditionsenliga sopptorsdagarna. Till studenternas stora lättnad blev det ingen hyreshöjning under 2008.

Inför hösten har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att göra en översyn av Studentkåren i Östersunds styrande dokument. Styrelsen såg tidigt under året att både stadga och arbetsordning lider av allvarliga brister som behöver åtgärdas.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2009

Under 2009 upprättades obligatoriska träffar för alla ordföranden inom Studentkåren i Östersund i form av s.k. ordföranderåd.  Ordföranderådet är tänkt att vara ett öppet forum, alltså inget officiellt protokollfört möte. 

Under vårterminen 2009 startades den sist återstående sektionen igång, SamSEK – Sektionen för Studenter vid Institutionen för Samhällsvetenskap. Innan årets slut hade den berikats med tre undersektioner (intressegrupperingar); Mittpsykologerna (psykolog-programmet), TUR (turismprogrammet) och KRIS (Risk- och Krishanteringsprogrammet).

Studenttidningen, utskottet dekår, utkom under 2009 med tre nummer.

Studentservice återinrättades under 2009 som en egen enhet, både ekonomiskt och i en uppdelning av kårens ekonomi. Studentservice bestod av Administration, Studentexpeditionen, Restaurang Oscar och Cultum samt Café Fikaön. 

I och med vårens riksdagsbeslut om kårobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010 inleddes en organisationsöversyn på flera fronter. Under året utmynnade detta bl.a. att projektanställa en organisationsutvecklare och se över ekonomin. Kårstyrelsen arbetade även aktivt med en totalöversyn över liggande styrdokument samt såg över och prioriterade satsningar som skulle ge mervärden vid medlemskap – exempelvis studentrabatter.

Mittuniversitetet startade på Studentkårernas begäran en arbetsgrupp för att hantera alla frågor som berör Kårobligatoriets avskaffande, där Studentkåren under året tydligt engagerat sig. Kårobligatoriegruppen behandlade bland annat en ekonomisk översyn på inkomstbortfall under hösten 2010 och året 2011 - förslag på ekonomiska nedskärningar och åtgärder presenterades av respektive kår.

Under 2009 tecknade kårstyrelsen och arbetsgruppen för studentrabatter 47 st lokala kår-rabatter för att i ett första steg synliggöra värdet av medlemskap i Studentkåren. Ett tryckt klistermärke i två varianter upprättades till dessa aktörer för att tydligare visa upp för våra medlemmar var de erbjöds kårrabatt. 

Inför sommaren 2009 planerades en omfattande ombyggnation av studenternas hus på dess andra plan (loftet). Detta gick korta drag ut på att utnyttja fri takhöjd från kontor på nedre plan till förråd och utökad arbetsplats för sektioner och utskott på plan två. Ombyggnationen lades på is tillfälligt då kostnaden kontra behovsunderlaget av nya lokaler som rådde under vårterminen var alltför oviss. Istället för den först planerade ombyggnationen skedde delvis en flytt av förrådet ifrån arbetsrummen ned till personalrummet och ny uppsättning möblemang och lokalplanering genomfördes under sommaren 2009. Även slipning av golv och nymålning av väggar ägde rum under sommaren.

Under slutet av höstterminen valde kårstyrelsen även att ytterligare investera i Studenternas Hus inför nästkommande termin. Detta gjorde i form av ett nyuppbyggt ljudsystem och ljussättning i lokalen. Utöver alla större investeringar så uppgraderades även Studenternas Hus med trådlöst Internet tillgängligt för alla.

Under höstterminen inleddes ett Historiaprojekt inför Studentkåren I Östersunds 40 års Jubileum 2011. Projektet är tänkt att färdigställas i bokform under hösten 2010 och tryck under våren 2011.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2010

Kårobligatoriet avskaffades den 1 juli 2010

 

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2011

Under 2011 arbetade Studentkåren med att upprätthålla och även få fler rabatter för medlemmarna. Dessa gällde bl.a. flertalet gymkedjor, vandrarhem och olika ”nöjesrabatter”. Fokus lades på att upprätthålla och börja sortera bland de befintliga rabatterna. Samt se över och uppdatera rabattgivarna på vilka regler som gäller i och med de kontrakt som de skrev på.

Det pedagogiska priset för 2011 delades inte ut då inga nomineringar inkom.

Studentkåren arbetade i nära samarbete med Mittuniversitetets Studenthälsa under och inför introperioderna gällande belysandet av studenters hälsa - något som var ett tydligt inslag under bl.a. anordnandet av vår generalsutbildning där studenthälsan deltog. Studentkårens hälsofrämjande arbete i övrigt innefattade bl.a. projektet ”varannan-vatten” och olika samarbeten med hjälporganisationer för t.ex. missbruk av alkohol mm.

Kårstyrelsen valde även under 2011 att fortsätta leda projektet ”kårkondomen” - där vi igenom samarbete och finansiella medel ifrån Länsstyrelsen i Jämtland trycka SIÖ-kondomer för utdelning till studenter. Dessa kondomer delades flitigt ut vid evenemang under introperioderna och löpande under terminerna.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2012

Andra fullständiga verksamhetsåret för Studentkåren i Östersund är nu avslutat och den tendens som redan började synas 2011 vad gäller ständigt sjunkande anslutningsgrad kan konstateras hålla is sig, om än fallet tycks plana ut något. Stora utmaningar för studentkåren har varit att kunna göra avvägningar mellan att skapa tydlig medlemsnytta, gentemot att förhålla oss till de avtal som vi skrivit med kommun och lärosäte för att kunna klara av den nya ekonomiska verklighet som vi befinner oss i. De krav som ställs på studentkåren i dessa avtal är i sig inte svåra att uppfylla – men ofta kräver dessa att studentkåren ska arbeta för samtliga studenter, och alltså inte särskilt för sina medlemmar. Att denna problematik är det första som det vittnas om i verksamhetsberättelsen för året som gått betyder som tur inte att vare sig studentkårens ekonomi eller verksamhet fått lida. Tvärtom så ser vi ett år med ökad omsättning, såväl rent ekonomiskt som i ideella arbetstimmar. Vi har byggt ut verksamheten i nästan alla områden, och noga kunnat genom studentrepresentation säkerställa studenternas och medlemmarnas intressen när stora förändringar planerats på universitetet.

Vi sökte och beviljades ny kårstatus. 

Några av de mest centrala händelser för studentkårens organisation som skett under 2012 är att vi på nytt blivit medlemmar av nätverket Sveriges Förenade Studentkårer, SFS.

För att bättre kunna lägga mer arbetstid på marknadsföring och medlemsrekrytering har studentkårens medlemmar på vårmötet 2012 beslutat att införa ett halvtidsarvode för en vice ordförande med detta specifika ansvarsområde, något som dessutom kunnat resultera i ett mer aktivt rekryterande av nya aktiva medlemmar samt studentrepresentanter.

Resterande del av verksamhetsberättelsen kommer att direkt relatera till de olika fokusområden som kårens verksamhetsplan till stor del bestod av 2012. Det är utifrån denna verksamhetsplan som studentkåren i huvudsak har arbetat under året, och det är även utifrån denna som vi anser att man bäst avgör huruvida vi följt de uppdrag medlemmarna gett oss inför året.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2013

Studentkåren i Östersund har under 2013 lyckats bra med att arbeta mot sina långsiktiga mål och de uppsatta centrala delmålen för 2013. Genom fokus på den interna organisationen har studentkåren blivit stabilare och mer enade, vilket resulterar i att vi har en starkare röst studiepolitiskt och studiesocialt.

Under året har vi fått in många samarbetsförslag från externa organisationer och vi har kunnat ta fram flera förmåner för studenter genom att vi ses som den aktör på universitetet som når studenterna bäst. Studentkåren har även blivit beviljade fortsatt kårstatus t.o.m. 2016.

Flera faktorer har bidragit till att medlemsantalet under höstterminen 2013 ökade med cirka hundra nya medlemmar. Bland annat gick vice ordförande från halvtid- till heltidsarvoderad och studentkåren hade mer resurser för marknadsföring. En omfattande utredning kring Studentrepresentation vid universitetet påbörjades under 2013 och studentkåren fick under året mer och mer kontroll över vilka våra studentrepresentanter var. En positiv upptäckt var att studentkåren under 2013 kunde tillräkna sig cirka hundra aktiva kårmedlemmar, men eftersom vi inte har någon jämförelsesiffra från föregående år vet vi inte om antal aktiva var fler eller färre. Dock vet vi att alla aktiva var kårmedlemmar och att de fick njuta av fördelarna som kåraktiv eftersom vi satsade mycket på premiering av kåraktiva.

Overallt Projektet lades ner under höstmötet 2013, under året anordnade de flertalet aktiviteter för studenter med overaller. I övrigt har studentkåren traditionsenligt firat valborg med vår eget arrangemang ”Valborgsreveljen”, firat lucia och anordnat julsittning.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
Uppgift saknas

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2014

2014 års verksamsamhetsår har varit ett turbulent år i organisationen och dess bolag. Trots dessa interna problem har kåren fullföljt sina åtaganden mot både sina medlemmar och samarbetspartners. 

En av de största utmaningarna under året har varit att hitta en professionell och fungerande styrelse till kårens bolag som ska kunna arbeta långsiktigt och ge bolaget den stabilitet som saknats sedan bolaget startades. 

En annan stor utmaning för studentkåren har varit att kunna göra avvägningar mellan att skapa tydlig medlemsnytta, gentemot att förhålla oss till de avtal som vi skrivit med kommun och lärosäte för att kunna klara av den nya ekonomiska verklighet som vi befinner oss i. De krav som ställs på studentkåren i dessa avtal är i sig inte svåra att uppfylla – men ofta kräver dessa att studentkåren ska arbeta för samtliga studenter, och alltså inte särskilt för sina medlemmar.

Att denna problematik är det första som det vittnas om i verksamhetsberättelsen för året som gått betyder som tur inte att vare sig studentkårens ekonomi eller verksamhet fått lida.. Vi har byggt ut verksamheten i nästan alla områden, och noga kunnat genom studentrepresentation säkerställa studenternas och medlemmarnas intressen när förändringar planerats på universitetet. 

Några av de mest centrala händelser för studentkårens organisation som skett under 2014 är att vi på anställt en ny receptionist och flyttat receptionen till Ljushallen i Hus G. Vi har även reviderat och rättat viktiga styrdokument som fastslagits på höstmötet. 

 

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
1 person tom 2014-08-30
2 personer från 2014-09-01 varav en på 50%

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2015

Efter det turbulenta året för kåren 2014 inleddes 2015 års verksamhet med att ta ikapp sådant som blivit nedprioriterat under 2014 och att skapa möjligheter för att arbeta förebyggande och utvecklande, för att minska organisationens sårbarhet och risker.

En stor förändring i kårens verksamhet var införandet av tjänsten studentombud, som numera istället för sektionerna, arbetar med studentärendehantering på ett rutinmässigt, rättvist och professionellt sätt. Ärendena sammanställs också numera till en årlig rapport där betydande frågor lyfts.

Kårstyrelsen beslutade även, som ett steg i att göra medlemskapet med förmånligt och attraktivt, att kårmedlemmar ska ha 50% rabatt på samtliga aktiviteter som kåren genomför, med undantag för aktiviteter där kårstyrelsen beslutat om dispens.

Kårens bidrag till Mittuniversitetets 10-årsjubileum blev en jubileumsbal där studenter och alumner bjöds på en fantastisk afton på OSD,

En bättre kommunikation med bolaget och den professionella bolagsstyrelsen påbörjades och kåren valde även att behålla de i bolagsstyrelsen som tackade ja till fortsatt styrelseuppdrag då resultatet detta år varit bra och vi vill sträva efter långsiktighet i bolagsstyrningen.

Då universitetet under 2015 färdigställde det planerade Servicecentret har kårens reception flyttat in tillsammans med universitetets servicepersonal i detta och alla tjänster finns numera på en plats.

Kåren har också drivit ett hållbarhetsprojekt under 2015, Sustainable September, med syfta att öka medvetenheten om och inspirera till hållbara lösningar i samhället och framför allt i studiemiljöerna.                                                                                                                                                                                                                   

Resultatet blev nya idéer till campusmiljöer och påverkansarbete kring mer hållbarhet och samverkan inom alla program.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
2 personer varav en på 50%

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2016

2016 har varit ett år då mycket energi lagts på förändrings- och förbättringsarbete inom Studentkåren i Östersund (SiÖ) med målsättningen att effektivisera organisationen. SiÖs ekonomi i allmänhet och budgetarbetet i synnerhet har fått sig en rejäl översyn och kontanter har avvecklats i organisationen. Ekonomin är dock fortsatt osäker i organisationen och ingen långsiktig stabilitet har ännu uppnåtts.

En av de större förändringarna under 2016 var inrättandet av specifika ansvarsområden i Kårstyrelsen. Totalt inrättades nio olika områden vars syften var att fånga upp sådan verksamhet som är av extra stor vikt för organisationen samt konkretisera styrelseledamöternas arbetsuppgifter i Kårstyrelsen.

2016 har varit ett år då flera av SiÖs stora avtal har förnyats. Avtalet mellan Mittuniversitetet och studentkårerna, det så kallade Win-Win-avtalet har förnyats och tanken var att avtalet inom MittÖs, MittÖs handlingsplan, också skulle revideras under 2016 men på grund av olika omständigheter har revideringen förskjutits till våren 2017.

En av de stora utmaningarna under 2016 har varit att engagera studenterna i SiÖs verksamhet och även att få studenterna att delta i de aktiviteter som anordnas av SiÖs sektioner och utskott. Detta är något som upplevs bli svårare varje år och det kommer att krävas särskilda insatser inom detta område under 2017 för att vända den negativa trenden. SiÖs bolag, Östersunds campusrestauranger AB (ÖCAB), gjorde ett riktigt bra verksamhetsår

2015-2016 som resulterade i återbetalning av en del av aktieägartillskottet och ett mindre vinstuttag. Under 2016 har diskussion förts inom SiÖ gällande bolagets verksamhet och betydande förändringar planeras att ske under 2017.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
2 personer varav en på 50%

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2017

2017 har varit ett händelserikt och något turbulent år inom Studentkåren i Östersund (SiÖ). Ingen ny ordförande för verksamhetsåret 2017 valdes i samband med medlemsmötet höstterminen 2016 och då sittande vice ordförande blev därför tillförordnad ordförande från och med första januari 2017. Under vårterminen 2017 eftersöktes förgäves en ny ordförande. Ett förslag från styrelsen blev att byta plats på mandatperioderna för ordförande och vice ordförande då styrelsen ansåg att det bör vara lättare att rekrytera en ordförande som vill påbörja sitt uppdrag efter avslutade studier. Ett förslag till förändring presenterades på ett extrainsatt medlemsmöte vårterminen 2017 och förslaget antogs av mötet. I samband med vårens ordinarie medlemsmöte valdes sittande vice ordförande till ny ordförande på ett års mandat och en ny vice ordförande valdes på ett halvårs mandat.

Universitetets verksamhet har haft ett betydande bidrag till det händelserika året 2017. En ny rektor tillträdde från och med första april, två nya prorektorer, en med ansvar för utbildning och en med ansvar för forskning, rekryterades och tillträdde första januari 2018 och arbetet med att ta fram nya strategidokument för universitetet påbörjades och ska vara färdigt i maj 2018. Därtill tillkommer en större konflikt inom Avdelningen för socialt arbete vilket ledde till ett nollintag för socionomer höstterminen 2017.

Likt 2016 har en av de stora utmaningarna under 2017 varit att engagera studenterna i SiÖs verksamhet och även att få studenterna att delta i de aktiviteter som anordnas av SiÖs sektioner och utskott. Under 2017 har insatser gjorts för att renodla olika funktioner inom SiÖ med målsättning att lättare locka studenter som är intresserade av specifika områden inom SiÖs verksamhet.

SiÖs bolag, Östersunds campusrestauranger AB (ÖCAB), har genomgått omfattande förändringar under 2017. Delen som har innefattat nattklubbsverksamhet har avvecklats och verksamhetens fokus ska istället ligga på restaurang-, café- och cateringverksamhet. Bolaget presterade, likt verksamhetsåret 2015-2016, ett positivt resultat för verksamhetsåret 2016-2017.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
2 personer varav en på 50%

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2018

En av de viktigaste händelserna under 2018 är att Östersund erhöll utmärkelsen ”Årets studentstad 18/19” av Sveriges förenade studentkårer. Mycket arbete under året har därmed fokuserat på att arbete med insatserna inom ramen för studentstaden.

SiÖ:s bolag, Östersunds Campusrestauranger AB (ÖCAB) avvecklade sin nattklubbsverksamhet. 2018 är därmed första året då verksamhetens fokus enbart har legat på restaurang-, café- och cateringverksamhet. 

Studenternas Hus (Hus I) invigdes 3 oktober 2018. Det bjöds på tårta! Studentkåren i Östersund, Östersunds kommun, Mittuniversitetet och fastighetsägaren A4 Campus har tillsammans jobbat för husets nysatsning. Studenternas Hus är till för studenter som här erbjuds en naturlig samlingsplats för att studera, äta sin lunch och umgås.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
2 personer varav en på 50%

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2019

Året 2019 har varit intensivt, lärorikt och utvecklande för SiÖ. Östersund var utsedd av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) till årets studentstad 2018/2019, och året började därav i kulmen av allt som skedde kring arbetet med det projektet. Studenternas hus, som invigdes under 2018, började bli den plats som eftersträvas bland våra studenter, en mötesplats för studier och sällskap. Arbetet kring skapande av studentrabatter expanderade, och flertalet nya samarbetsavtal slöts. Kontakter med lokala aktörer ökade, och en dialog med näringslivet i Östersund blev allt mer konkreta.

I samband med årets studentstad var också Östersund, och SiÖ, värd åt SFSFUM, SFS fullmäktigemöte. Mötet är det största nationella studentpolitiska mötet i Sverige, och 200 studentkårsaktiva från hela landet kom till Östersund under fyra dagar för att delta på mötet och aktiviteter. Deltagarna bodde på olika hotell i Östersund, var på bankett på Gamla Teatern och deltog i en matvandring med EatUp Foodwalk där flera restauranger i Östersund bjöd på lokala rätter. Lunch, fika och frukost beställdes in från vårt dotterbolag ÖCAB. Uppskattningsvis bidrog SFSFUM med 500 tkr till Östersund, och 150 tkr till ÖCAB. I utvärderingen som gjordes fick evenemanget ett medelbetyg på 5/6, med 53 st av 75 st deltagande som gav antingen en 5 eller 6 i betyg. Evenemanget bar sina egna kostnader, och påverkade inte SiÖs ekonomi mer än indirekt positivt med överblivna produkter genom sponsring.

Under hösten öppnades No4 Regementet, SiÖs egna studentpub. Efter flera års hårt arbete var alla bitar på plats, och under oktober månad slogs dörrarna upp för första gången. Många har varit inblandade i uppstarten och driften av puben, både pubpersonal, Jamt6 som ansvariga för driften, och personal och presidium.

Styrelsen har under 2019 gjort olika insatser för att få en bättre överblick av SiÖs ekonomi.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
2 personer varav en på 50%

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2020

År 2020 har präglats av covid-19 och den pandemi som påverkade studentkårens verksamhet från mars månad och framåt. Stora delar av studentkårens verksamhet kunde inte genomföras traditionsenligt, då Mittuniversitetet bedrev distansstudier under större delen av året. Detta påverkade engagemanget, antalet medlemmar, verksamhetsplanen och budgeten stort. Under våren hölls krismöten och arbetsmöten kopplade till pandemin inom universitetet där studentkåren deltog aktivt, vilket resulterade i att vissa arbetsmoment bortprioriterades. Utöver detta var platsen som vice ordförande vakantsatt under våren.

Studentkåren hade också interna problem under året, då missnöje uppstod med hanteringen av organisationen under bland annat pandemin. Kårstyrelsen och i synnerhet presidiet påverkades genom ytterligare arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. Kårstyrelsen, presidiet och personal har arbetat för att hitta en jämnare arbetsfördelning.

Under året har den ekonomiska situationen prioriterats. Studentkåren har under många år gjort minusresultat, något som inte skapar långsiktig hållbarhet för verksamheten. För att kårens verksamhet skulle kunna fortskrida så behövdes ytterligare inkomster på ca 300 tkr. Ett förslag som länge låg var att se över kårens två tjänster, något som skulle påverka den service som organisationen kan erbjuda studenter kraftigt. Fokus har därmed legat på att omförhandla avtal med externa parter i förhoppningen att täcka upp utgifter med bidragsintäkter. Detta lyckades under året, då det tecknades två nya avtal med Mittuniversitetet som genererar över 300 tkr mer än tidigare avtal.

Utöver detta så valde styrelsen att också hyra ut Studenternas hus under delar av året, då verksamheten med stor sannolikhet skulle tappa intäkter inom andra områden. Redovisningsbyrån som studentkåren nyttjat under de senaste åren sades upp i slutet av året. Under året gjorde studentpuben No4 Regementet också sina första överskott och slutade året med en mindre vinst. Då puben bekostats av kårens övriga verksamhet så går vinsten tillbaka in i kårens gemensamma verksamhet. Puben hade höga besökssiffror under de månader den kunde hållas öppen under hösten, vilket visar på goda möjligheter framöver.

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
2 personer varav en på 50%

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer

2021

Ingen uppgift

Antal medlemmar:
Uppgift saknas

Antal anställda:
2 personer varav en på 50% vilket, den 1 oktober övergick till en 70% tjänst

Kostnad för medlemskap:
200 kronor för en termin
300 kronor för två terminer