Studerandeskyddsombudet

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har de studerande rätt att utse studerandeskyddsombud
som ska företräda studenterna i frågor som rör den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön.
Studerandeskyddsombud kan till exempel begära skyddsrond i undervisningslokaler och
andra lokaler där studenter vistas och har även rätt att delta vid ritningsgranskning av lokaler
avsedda för studenter.

Jakob Bolin

Mail: studentskydd@sko.miun.se