STUDENTOMBUDET

STUDENTOMBUDET

Har du problem med hur universitetet handlägger din uppsats, tenta eller andra studenträttsliga frågor? Är du osäker på lagar, förordningar och regler som styr akademisk utbildning? Upplever du att din föreläsare brister i kommunikation eller bemötande?

Kontakta då studentombudet på Studentkåren i Östersund så kan du få hjälp och råd, alla frågor som rör dina studier kan ställas. Studentombudet heter Anders och har tidigare varit vice- och ordförande i Studentkåren, sedan 2005 är han anställd och arbetar sedan 2015 som studentombud och stödjer studenter och våra medlemmar i studenträttsliga frågor. Hans kontor ligger på bottenvåningen i Studenternas Hus (Hus I).

Du kan nå studentombudet via mail eller via formuläret här nedan.

Det går även bra att ringa: 070 – 662 17 51
Det går även bra att ringa: 070 – 662 17 51

När kontaktar jag studentombudet?

Alla studenter på Mittuniversitetet i Östersund kan få råd och medlemmar i kåren får dessutom ytterligare hjälp i form av att studentombudet företräder dem i ärendet om så önskas. Kårmedlemskapet ger det lilla extra.

Studentombudet är heltidsanställd och har flera års erfarenhet av att arbeta med studenträttsliga frågor.

När du kontaktar studentombudet får vi information om vad som funkar och inte på universitetet och kan ta upp detta med personer på olika nivåer inom Mittuniversitetet för att åstadkomma en förändring. Även om ditt problem inte är ett formellt regel- eller lagbrott från universitetet kan det vara något som kan förbättras för att utbildningskvaliteten skall höjas.

Personuppgiftshantering

Studentkåren i Östersunds studentombud arbetar kontinuerligt med enskilda student/doktorandärenden. Med detta arbete följer även att ombudet hanterar personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 hanteras personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att om du tar kontakt med ombudet för att få stöd och hjälp kommer vi att efterfråga ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter som vi hanterar är namn och kontaktinformation såsom e-postadress som vi behöver för att kunna arbeta med ditt ärende. Du kan självklart alltid välja att kontakta ombudet anonymt och ställa frågor, då behöver vi inte dina personuppgifter. Du kan i kontakten med oss be om ett ärendenummer som är bra att spara när du söker kontakt med oss, se punkt 5 nedan.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här

  1. Dina personuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer eller annan information om dig som person, som du, studentkåren eller Mittuniversitetet har skickat till ombudet, sparas endast om ditt samtycke getts och i den utsträckning som är nödvändig för att ombudet skall kunna arbeta med ärendet gentemot Mittuniversitetet.
  2. Du har alltid rätt att begära ut registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad, gällande dig, hos ombudet. Om du anser att en personuppgift är felaktig har du rätt att få den rättad eller kompletterad. Du har också rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära ut ett utdrag av dina personuppgifter som finns hos oss för att kunna ge till en annan personuppgiftsansvarig.
  3. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och ombudet gallrar då bort dina personuppgifter.
  4. De personuppgifter som ombudet har i enskilda ärenden lämnas inte ut till Mittuniversitetet, studentkåren eller annan part om inte samtycke för detta medges av dig som berörd student.
  5. När ditt ärende är avslutat gallras samtliga personuppgifter och kvar finns endast en avkodad beskrivning av ärendet, se punkt 6. Denna gallring sker i början av höstterminen respektive vårterminen. Skulle du vilja återuppta kontakt gällande ett ärende som avslutats kan du uppge ditt ärendenummer, eftersom detta nummer inte gallras bort.
  6. Studentombudet sammanställer en anonymiserad studentärenderapport med statistik baserad på de ärenden som har inkommit under verksamhetsåret. Några personuppgifter återfinns inte i denna rapport.
  7. Personuppgiftsansvarig är Studentkåren i Östersund. Kontaktperson gällande personuppgiftsbehandling är Anders Lundgren och nås på telefonnummer 0706 621751 alternativt e-post gdpr@sko.miun.se
  8. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Dataskyddsinspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skip to content