MEDLEMSMÖTE

Medlemsmötet är SiÖ:s högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är Vårmötet, som ska hållas i april, och Höstmötet, som ska hållas i november. Därtill kan vid behov extra medlemsmöte hållas för de frågor som ej kan vänta till ordinarie medlemsmöte eller handhas av kårstyrelsen.

MEDLEMSMÖTE 24 APRIL 2024

Vårens medlemsmöte kommer att äga rum onsdagen den 24 april klockan 15:15 i Studenternas Hus och det finns möjlighet att delta digitallt. Vi bjuder på mat till alla som anmält sig att delta på plats.

Vårmötet ska:

  1. behandla inkomna propositioner, motioner och interpellationer,
  2. fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
  3. fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om disposition av resultat för föregående verksamhetsår,
  4. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår,
  5. välja ordförande för SiÖ, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
  6. välja ordinarie ledamöter och suppleanter till kårstyrelsen, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
  7. vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter, 
  8. vid behov besluta om medlemskap för SiÖ i andra organisationer,

HANDLINGAR TILL MEDLEMSMÖTET 24 APRIL

Skip to content