MEDLEMSMÖTE

Medlemsmötet är SiÖ:s högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är Vårmötet, som ska hållas i april, och Höstmötet, som ska hållas i november. Därtill kan vid behov extra medlemsmöte hållas för de frågor som ej kan vänta till ordinarie medlemsmöte eller handhas av kårstyrelsen.

Vårmötet kommer att äga rum onsdagen den 26:e april klockan 15:15 i Studenternas Hus och det finns möjlighet att delta digitallt. Vi kommer även bjuda på middag under kvällen.

Vårmötet ska:
a. behandla inkomna propositioner, motioner och interpellationer,
b. fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
c. fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om disposition av resultat för föregående verksamhetsår,
d. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår,
e. välja ordförande för SiÖ, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
f. välja ordinarie ledamöter och suppleanter till kårstyrelsen, med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
g. vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter, vid behov besluta om medlemskap för SiÖ i andra organisationer,
i. i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i denna stadga.

HANDLINGAR TILL MEDLEMSMÖTE 26 APRIL 2023

Skip to content